Công nghệ xử lý nước ngầm Trong và Ngoài nước

 

6.1 CÁC NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC NGẦM TRONG NƯỚC

 

Một số quy trình xử lý nước ngầm có hàm lượng sắt cao:

 

6.2 CÁC NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC NGẦM NGOÀI NƯỚC


Qui trình xử lý nước ngầm của City of Hamilton (USA)

Quy trình xử lý nước ngầm tại Town of Normal

Quy trình làm mềm nước (USA)